Gestió de les imatges i els seus drets enviades per municipis i altres

Dades titular drets d’explotació
Crèdits

DECLARA sota la seva responsabilitat:

Que és titular dels drets d’explotació de les fotografies i/o peces audiovisuals que cedeixen a la Diputació de Barcelona els drets a utilitzar-les (no per a usos comercials) i a publicar-les als seus canals digitals i analògics, sempre es mencionarà l’autor.

Que cedeix de forma gratuïta a la Diputació de Barcelona els drets d’explotació de les fotografies i/o peces audiovisuals. La cessió s'entén feta amb caràcter no exclusiu, tindrà una durada fins que els drets passin a domini públic, per l'àmbit territorial de tot el món, per publicar en les llengües catalana, castellana i anglesa i en qualsevol dels possibles sistemes de comercialització, modalitats d’edició i mitjans de difusió existents, inclosos entre d’altres, materials gràfics, audiovisuals, mitjans publicitaris, Internet i xarxes socials (facebook, twitter, youtube, etc.)

Que autoritza a la Diputació de Barcelona a poder gestionar lliurement la reproducció de les fotografies i/o peces audiovisuals i utilitzar-les per altres usos institucionals de la Diputació de Barcelona i dels seus organismes autònoms, entenent-se per ús institucional la divulgació a exposicions, convencions, accions promocionals i/o publicitàries i qualsevol altre tipus d'acte d’anàloga naturalesa de caràcter propi que la Corporació cregui convenient durant el període de cessió dels drets.

Que garanteix l'originalitat de les fotografies i/o peces audiovisuals i la seva pacífica edició per la Diputació de Barcelona en front de tercers, exercitant si cal les accions legals i necessàries per a la seva defensa, amb completa indemnitat de la Diputació de Barcelona.

Que ha obtingut les autoritzacions de les persones o models retratats o efigiats, d’acord amb el que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i dels titulars de béns mobles, immobles i d’obres arquitectòniques contemporànies per a la realització de les fotografies, i a satisfer els pagaments que correspongui, assumint qualsevol responsabilitat per aquest concepte enfront a tercers.

En tot allò que es relacioni amb els drets d'autor de l'obra, el present document es regirà pel que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel que s'aprova el text refós de la propietat intel·lectual.

Seran d'aplicació del present document, excloent qualsevol altre procediment i jurisdicció, el procediment administratiu i els tribunals del domicili de la Diputació de Barcelona que siguin competents.

Les fotografies i/o peces audiovisuals objecte d’aquesta autorització seran arxivades en el fons documental de la Diputació de Barcelona, en un fitxer del qual és responsable aquesta corporació, i no podran ser objecte de tractament ni utilitzades per a altres usos o finalitats diferents de les autoritzades en aquest document.


Us informem que les dades personals facilitades en aquest formulari seran tractades per la Diputació de Barcelona amb l'única finalitat de respondre-hi i valorar-ne el resultat, i en compliment d'una missió efectuada en interès públic. Aquestes dades no se cediran a tercers, si no és per imperatiu legal, i es conservaran d'acord amb la política de gestió documental de la Diputació de Barcelona.

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació al tractament de les dades a la Seu electrònica i presencialment o per correu postal a l'oficina del Registre.

També teniu a la vostra disposició la bústia del delegat de protecció de dades, que resoldrà qualsevol consulta o queixa sobre la vostra privacitat. Tot i que per aquesta via obtindreu la resposta adequada, podeu presentar, si ho considereu oportú, la reclamació corresponent al web de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.