Gestió de les imatges i els seus drets enviades per municipis i altres

Dades titular drets d’explotació
Crèdits fotografia

DECLARA sota la seva responsabilitat:

Que és titular dels drets d’explotació de la/les fotografia/es que cedeixen a la Diputació de Barcelona els drets a utilitzar-les (no per a usos comercials) i a publicar-les als seus canals digitals i analògics, sempre es mencionarà l’autor de la fotografia.

Que cedeix de forma gratuïta a la Diputació de Barcelona els drets d’explotació de la/les fotografia/es. La cessió s'entén feta amb caràcter no exclusiu, tindrà una durada fins que els drets passin a domini públic, per l'àmbit territorial de tot el món, per publicar en les llengües catalana, castellana i anglesa i en qualsevol dels possibles sistemes de comercialització, modalitats d’edició i mitjans de difusió existents, inclosos entre d’altres, materials gràfics, audiovisuals, mitjans publicitaris, Internet i xarxes socials (facebook, twitter, youtube, etc.)

Que autoritza a la Diputació de Barcelona a poder gestionar lliurement la reproducció de la/es fotografia/es i utilitzar-les per altres usos institucionals de la Diputació de Barcelona i dels seus organismes autònoms, entenent-se per ús institucional la divulgació a exposicions, convencions, accions promocionals i/o publicitàries i qualsevol altre tipus d'acte d’anàloga naturalesa de caràcter propi que la Corporació cregui convenient durant el període de cessió dels drets.

Que garanteix l'originalitat de la/es fotografia/es i la seva pacífica edició per la Diputació de Barcelona en front de tercers, exercitant si cal les accions legals i necessàries per a la seva defensa, amb completa indemnitat de la Diputació de Barcelona.

Que ha obtingut les autoritzacions de les persones o models retratats o efigiats, d’acord amb el que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i dels titulars de béns mobles, immobles i d’obres arquitectòniques contemporànies per a la realització de les fotografies, i a satisfer els pagaments que correspongui, assumint qualsevol responsabilitat per aquest concepte enfront a tercers.

En tot allò que es relacioni amb els drets d'autor de l'obra, el present document es regirà pel que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel que s'aprova el text refós de la propietat intel·lectual.

Seran d'aplicació del present document, excloent qualsevol altre procediment i jurisdicció, el procediment administratiu i els tribunals del domicili de la Diputació de Barcelona que siguin competents


Us informem que les dades personals facilitades en aquest formulari seran tractades per la Diputació de Barcelona amb l'única finalitat de respondre-hi i valorar-ne el resultat, i en compliment d'una missió efectuada en interès públic. Aquestes dades no se cediran a tercers, si no és per imperatiu legal, i es conservaran d'acord amb la política de gestió documental de la Diputació de Barcelona.

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació al tractament de les dades a la Seu electrònica i presencialment o per correu postal a l'oficina del Registre.

També teniu a la vostra disposició la bústia del delegat de protecció de dades, que resoldrà qualsevol consulta o queixa sobre la vostra privacitat. Tot i que per aquesta via obtindreu la resposta adequada, podeu presentar, si ho considereu oportú, la reclamació corresponent al web de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.