Recursos d’educació ambiental

Dades del/de la sol·licitant
Recurs sol·licitat
Dates
Compromisos

Compromisos adquirits

  • L'ajuntament sol·licitant es responsabilitza del recurs cedit per la Diputació de Barcelona.
  • El/La tècnic/a municipal que l'ajuntament designa com a responsable per a coordinar la itinerància del recurs ha de comprovar que els requeriments tècnics descrits al web es compleixen correctament.
  • El transport, muntatge, ús i dinamització del recurs va a càrrec de l’ens local sol·licitant.
  • L'ajuntament sol·licitant es responsabilitza de garantir que es prenguin les mesures oportunes per tal que els recursos i materials cedits no resultin malmesos per negligència en el desenvolupament de les activitats previstes. També es responsabilitza de les despeses dels possibles desperfectes per negligència.
  • Durant la setmana posterior al retorn del recurs cedit, el/la tècnic/a municipal que en sigui responsable ha de remetre un qüestionari de valoració sobre aquesta cessió degudament emplenat per l'ajuntament sol·licitant.
  • En cas que els materials i recursos cedits no els gestioni directament l'ajuntament, s'entén que igualment se'n fa responsable civil subsidiari; en aquest cas, la persona responsable del centre destinatari de la cessió (escola, casal, biblioteca, etc.) s'ha de coordinar amb el/la tècnic/a municipal a fi de col·laborar en les tasques relacionades amb la itinerància del recurs i l'ús correcte dels materials.

* Els camps marcats amb asteriscs són obligatoris


Us informem que les dades personals facilitades en aquest formulari seran tractades per la Diputació de Barcelona amb l'única finalitat de respondre-hi i valorar-ne el resultat, i en compliment d'una missió efectuada en interès públic. Aquestes dades no se cediran a tercers, si no és per imperatiu legal, i es conservaran d'acord amb la política de gestió documental de la Diputació de Barcelona.

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació al tractament de les dades a la Seu electrònica i presencialment o per correu postal a l'oficina del Registre.

També teniu a la vostra disposició la bústia del delegat de protecció de dades, que resoldrà qualsevol consulta o queixa sobre la vostra privacitat. Tot i que per aquesta via obtindreu la resposta adequada, podeu presentar, si ho considereu oportú, la reclamació corresponent al web de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.