La Gerència de Serveis de Medi Ambient ofereix als ens locals de la província de Barcelona cinc exposicions itinerants i una exposició permanent situada al Centre d’Estudis del Mar de Sitges, com a eines de sensibilització i divulgació ambiental. Més informació a l'enllaç

Només poden tramitar les sol·licituds els ens locals. Si sou un centre educatiu, entitat... cal que primer us dirigiu al vostre ajuntament.

Per sol·licitar una exposició com a ens local cal que ompliu aquest formulari. L'enviament no implica l'adjudicació automàtica del recurs sol·licitat. Ens posarem en contacte amb vosaltres per valorar l'adjudicació de la sol·licitud.

Oferim una visita guiada a l'exposició que sol·licitis. Si hi esteu interessat/da, fes-nos-ho saber afegint-ho a l'apartat "Observacions" del formulari de sol·licitud. 

Requisits de concessió segons el Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona.

 

* Els camps marcats amb asteriscs són obligatoris.

Exposició sol·licitada
Dades del/de la sol·licitant
Dates
Compromisos

Compromisos adquirits

  • L'ajuntament sol·licitant es responsabilitza de l’exposició cedida per la Diputació de Barcelona.
  • El/La tècnic/a municipal que l'ajuntament designa com a responsable per a coordinar la itinerància de l'exposició ha de comprovar que els requeriments tècnics descrits al web es compleixen correctament.
  • L'ajuntament sol·licitant es responsabilitza de garantir que es prenguin les mesures oportunes per tal que l'exposició no resulti malmesa per negligència en el control de visitants o en manipulacions inadequades. També es responsabilitza de les despeses dels possibles desperfectes per negligència.
  • L'ajuntament sol·licitant es responsabilitza de garantir la neteja i desinfecció dels plafons i dels diversos elements de l'exposició abans del seu retorn. 

  • Durant la setmana posterior al desmuntatge de l'exposició cedida en itinerància, el/la tècnic/a municipal que en sigui responsable ha de remetre un qüestionari de valoració sobre aquesta cessió, degudament emplenat per l'ajuntament sol·licitant.

  • En cas que l'exposició s'ubiqui en un espai que no gestioni directament l'ajuntament, s'entén que igualment se'n fa responsable civil subsidiari; en aquest cas, la persona responsable del centre destinatari de la cessió (escola, casal, biblioteca, etc.) s'ha de coordinar amb el/la tècnic/a municipal i l'empresa encarregada del transport i muntatge a fi de col·laborar en les tasques relacionades amb la itinerància de l’exposició.

Compromisos específics 

  • En cas de sol·licitar l'exposició «Qüestió de temps» es necessita transport, muntatge i desmuntatge especialitzats.
  • El transport, muntatge i desmuntatge dels mòduls expositius va a càrrec d'una empresa contractada per la Diputació de Barcelona. Els treballadors d'aquesta empresa són l'únic personal autoritzat per a manipular els elements expositius.
  • L'ajuntament, a través del/de la tècnic/a municipal designat/ada, es coordinarà amb els tècnics de l’empresa contractada per la Diputació de Barcelona, per tal de facilitar-li la tasca i col·laborar-hi en tot moment.

Us informem que les dades personals facilitades en aquest formulari seran tractades per la Diputació de Barcelona amb l'única finalitat de respondre-hi i valorar-ne el resultat, i en compliment d'una missió efectuada en interès públic. Aquestes dades no se cediran a tercers, si no és per imperatiu legal, i es conservaran d'acord amb la política de gestió documental de la Diputació de Barcelona.

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació al tractament de les dades a la Seu electrònica i presencialment o per correu postal a l'oficina del Registre.

També teniu a la vostra disposició la bústia del delegat de protecció de dades, que resoldrà qualsevol consulta o queixa sobre la vostra privacitat. Tot i que per aquesta via obtindreu la resposta adequada, podeu presentar, si ho considereu oportú, la reclamació corresponent al web de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.