Cessió drets d’autor V Trobada de presentació d’estudis de la Serralada Litoral Central i IX del Montnegre i el Corredor

* Els camps marcats amb asteriscs són obligatoris.

Dades del sol·licitant

No oblideu de posar tots els títols de les comunicacions de les quals en sou autor
El títol ha de ser el mateix que el que consta al treball lliurat per a la publicació.

Cessió de drets

Declaració de cessió de drets

L'autor/a de la comunicació declara que cedeix de forma gratuïta a la Diputació de Barcelona l'exercici dels drets d'explotació del material presentat a la jornada tècnica V Trobada de presentació d’estudis  de la Serralada Litoral Central i IX del Montnegre i el Corredor i, en especial, els drets de reproducció, distribució i comunicació pública dels quals és propietari/a en concepte d'autor/a i que es publicarà com a part integrant del llibre V Trobada de presentació d’estudis  de la Serralada Litoral Central i IX del Montnegre i el Corredor   que la Diputació de Barcelona té previst editar.

La cessió s'entén feta amb caràcter no exclusiu, tindrà una durada fins que els drets passin a domini públic, per l'àmbit territorial de tot el món, per publicar en les llengües catalana, castellana i anglesa i en qualsevol dels possibles sistemes de comercialització i de les modalitats d'edició existents.

L'autor de la comunicació autoritza a la Diputació de Barcelona a poder gestionar lliurement la reproducció del material presentat a la jornada, realitzar edicions i coedicions, utilitzar els textos per altres usos institucionals d'aquesta Corporació i dels seus organismes autònoms, entenent-se per ús institucional la divulgació a exposicions, convencions i qualsevol altre tipus d'acte de caràcter propi que cregui convenient durant el període de cessió dels drets, fent constar el nom de l'autor/a en tots els treballs i les edicions que es realitzin.

L'autor/a de la comunicació es compromet, en cas de una nova publicació d'aquest material, a fer constar que la comunicació ha estat presentada en aquesta jornada i inclosa al llibre V Trobada de presentació d’estudis  de la Serralada Litoral Central i IX del Montnegre i el Corredor.

L'autor/a de la comunicació garanteix l'originalitat del material presentat a la jornada i la seva pacífica edició per la Diputació de Barcelona en front de tercers, amb completa indemnitat de la Diputació de Barcelona.

La Diputació de Barcelona proporcionarà a l'autor/a de la comunicació còpia de l'edició final de l'article en format PDF.

En tot allò que es relacioni amb els drets d'autor de l'obra, el present document es regirà pel que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel que s'aprova el text refós de la propietat intel·lectual.

Seran d'aplicació del present document, excloent qualsevol altre procediment i jurisdicció, el procediment administratiu i els tribunals del domicili de la Diputació de Barcelona que siguin competents.